... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Rostliny v parku

zpět

Biogeografická diferenciace

Dle biogeografického členění ČR (CULEK a kol. 1996) náleží Réna do provincie Panonské, podprovincie hercynské, bioregionu č. 1.23. Jevišovického.

*

Potenciální vegetací - tedy původní porosty před zásahem člověka - jsou dubohabřiny, s ostrovy teplomilných šípákových doubrav. V oblasti se vyskytují i invazní porosty. Původní vegetace je dnes zachována jen částečně (promíšená s kulturními bory), nahrazena ovocnými sady a zahradami, a také akátinami. Relikty teplomilných doubrav a šípákových doubrav můžeme najít právě na slunných , skalnatých, na jih obrácených svazích řeky Jihlavy.