... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Park Réna v Ivančicích

zpět

Kopec Réna, stojící nad soutokem Jihlavy a Rokytné, má v historii města Ivančice výsadní postavení. Již v období neolitu se kolem jeho vrcholu rozkládalo pravěké hradisko. Později, po příchodu prvních Slovanů, vzniká druhé hradisko nad soutokem Jihlavy a Rokytné - prapůvodní Ivančice. Jedna z pověstí vypráví o zemanu Ivanovi, který měl dvě dcery - Rénu a Evu. První dostala věnem horu po ní pojmenovanou a druhá myslivnu, u které založila Evančice - Ivančice.

rena

Koncem 19. století se členové Okrašlovacího spolku rozhodli pod kopcem vybudovat městský park. Ten se stal oblíbeným cílem měšťanů. Na park postupně navazovala výstavba dalších prvků, a to rozhledny Alfonse Muchy - nejprve dřevěné, v roce 1930 pak železobetonové. V parku vzniká restaurace, pořádají se promenádní koncerty. V 2. polovině 20. století pak vzniká velký přírodní amfiteátr. Réna a její bezprostřední okolí byla během minulého století místem konání mnoha kulturních akcí, koncertů, divadel, tradičních poutí.

amfiteatr

Z geologického hlediska je hora složena z biotických a amfibol-biotitických granodioritů, které jsou jedny z nejmladších vyvřelin Brněnského masivu. Významné je i ložisko bentonitu. Ve štěrkopíscích u řeky Jihlavy je naleziště vltavínů.

rozhledna

Dnes postupně dochází k rekonstrukci celého areálu, byla opravena rozhledna, začíná obnova parku. V budoucnu by měl být celý areál obohacen ještě o prvky sportovního vyžití tak, aby se Réna stala opět zajímavým místem pro všechny generace obyvatel města i jeho návštěvníků.