... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Jak to všechno začalo...

zpět

autor textu: Ing. Bohumil Smutný - 2.11.2006

Proč začal projektový záměr vznikat v létě 2006?

          Vzhledem k tomu, že se v této době naskytla příležitost podat v časově limitovaném termínu žádost o grantový příspěvek na obnovu a vybudování nových parků, bylo jednoznačně rozhodnuto, že podnikneme všechno pro to, abychom mohli této příležitosti ještě letos využít pro Park Réna. Jedním z iniciátorů byla Komise pro životní prostředí, která se celé léto pravidelně scházela a s maximálním nasazením řešila tuto problematiku. Již od začátku, s ohledem na požadavky vyhovět náležitostem grantové výzvy, celý projekt byl rozdělen na dvě spolu související části – tedy část odbornou (technická zpráva, výkresy, perspektivy, návrhy prvků a mobiliáře, rozpočtová část), kterou zpracovala firma vybraná v řádném výběrovém řízení a část, nazvěme ji „laickou“, která byla složena z vypracovaných výstupů historiků, místních pamětníků, návrhů široké veřejnosti, ale i zdejších odborníků spolupracujících s Komisí pro životní prostředí (mapování současného stavu, fotografické dokumentace, nákresů, inventarizace stromů a vegetace v parku, jednání apod.). Nutno zdůraznit, že mnohé aktivity byly vykonávány ve volném čase bez jakýchkoliv nároků na finanční odměny, to se týká i přesčasových prací úředníků MěÚ. V srpnu byla dále dána možnost občanům, aby se vyjádřili a definovali své představy o budoucí podobě Parku Réna. Nešlo však zdaleka o první pokus tohoto druhu, již v minulosti se tématem zabývalo např. SVČ, takže bylo možné použít i již existující výstupy. Možnost přinášet věcné podněty také zdaleka neskončila v září 2006. Budete-li mít věcné náměty k projektovému záměru, který Vám v níže uvedené části rámcově představím, jsou stále vítány a lze s nimi pracovat do doby, než by došlo k samotné realizaci – tedy vzniku finální projektové dokumentace a zahájení realizace.

          Z pozice úředníka, který má na starosti místní rozvoj, jsem rád, že se podařilo iniciovat vznik projektového záměru na obnovu parku Réna, vybudování stezek a nového sportovně rekreačního areálu. Jsem vděčný za každý takový profesionální výstup, který město může využít jako podklad při žádostech o granty a dotace. Jedná se o významný krok, který nás oproti minulosti posunul o hodně dál. Bez ohledu, zda v aktuální výzvě město získá, či nezíská grantový příspěvek na realizaci projektu, můžeme již zpracované výstupy použít kdykoliv v budoucnu a projektový záměr ve spolupráci s veřejností dále zkvalitňovat. Nemohu však souhlasit s názorem, abychom několik let pouze diskutovali, prováděli ankety, plánovali, čekali na vyřešení kauzy bentonit, hledali jiné varianty a nechávali si tak zároveň ujít příležitosti, z nichž by některá mohla vyjít a přinést městu tolik potřebné finanční prostředky nebo jinou formu pomoci. I jen částečné zlepšení současného neutěšeného stavu na Réně by bylo lepší variantou, než prodlužování dlouholetého vyčkávání a stav kontinuálního chátrání. Návrh řešení obnovy parku a navazujících stezek na Réně, který byl zpracován letos v létě, však není pojednán jako samostatná část, ale musí na ni navázat celkové krajinářské řešení přilehlých ploch. Park na Réně by měl poskytnout zázemí návštěvníkům všech věkových kategorií, kteří navštíví také okolní přírodní zajímavosti nebo kulturní či historické památky. Návrh obnovy parku na Réně musí být spojen s úpravami v jeho okolí, aby mohl plnit svou funkci - krátkodobá klidová rekreace obyvatel města Ivančic.

Motto projektu: proměna minulosti v budoucnost

*

          „Městský Park Réna je pro roduvěrné Vančáky záležitostí srdce. Tuto oázu klidu a chloubu města založil v roce 1887 Jan Knoll. Úžasné místo plné jezírek, skalek, okrasných dřevin poblíž splavu řeky Jihlavy se stalo důstojným místem pro odpočinek. Lidé místo milují dodnes a pravidelně navštěvují to, co z parku ještě zbylo. Ano jejich park už dávno není tím, čím kdysi býval. Vraťme Vančákům jejich starou lásku, které zůstali a zůstanou navždy věrni. Proměňme společně minulost v budoucnost ...“. Ing. Bohumil Smutný

Kritické zhodnocení současného stavu

          Z technické zprávy, kterou si město Ivančice nechalo zpracovat, vyberu několik stěžejních kritických postřehů, které jsou však i všem „Vančákům“ navštěvujícím park většinou známy. Cesty na svazích jsou silně poškozeny vlivem vodní eroze, vložené kamenné schodiště a obruby se rozpadají. Cesty, procházející travnatými plochami v centrální části parku, a ty které směřují do sousedního lesního porostu jsou ve velmi špatném stravu. Svahy jsou protkány řadou výšlapů, které přispívají k eroznímu narušování svahů. Ze skalek a jezírek zbyly pouze hromady kamenů a obruby. Značně zchátralá je i Ševcova studánka a zábradlí u vyhlídky ve svahu nad bývalým alpinem. Dřeviny v parku jsou dospělé a staré exempláře, chybí zde mladé stromy, které by postupně nahrazovaly odumírající jedince. Plochy nekvalitního parkového trávníku jsou udržované pouze v centrální části. Hromadící se odpadky na lesních okrajích svědčí o nedostatku odpadkových košů. Prvky mobiliáře nejsou sjednocené a jejich různorodost nepřispívá k vzhledu parku. Před restaurací jsou umístěny dětské herní prvky, které nemají jednotný charakter.

*
Park Réna dnes
zarostlý, plný odpadků, starých stromů, zchátralý, nevzhledný ...
Bez výrazné finanční podpory by se však asi mnoho nezměnilo.

Co se v parku změní?

          Studie popisuje poměrně detailně, co by bylo zapotřebí obnovit, změnit, znovu postavit i včetně definice použitých stavebních materiálů či v části vegetační nově vysázené rostlinné druhy. V této prezentaci se omezím pouze na základní výčet toho stěžejního. V ploše původního promenádního parku bude obnovena cestní síť. Cesty vymezí čtyři menší plochy nově založeného parkového trávníku, ve kterých jsou stávající okrasné stromy a keře. Variantou řešení je obnova dvou jezírek, napájených ze Ševcovy studánky. Studie hovoří o variantě z toho důvodu, že v případě realizace by město muselo najít ve svém rozpočtu pravidelné příspěvky na zajištění údržby jezírek. To se ostatně týká celého parku, ale náklady na údržbu jezírek budou poměrně vysoké. V travnaté ploše za pomníčkem J. Knolla je navrženo nové umělecké dílo. U restaurace budou odstraněny stávající nevzhledné kůlny a zpevněné plochy, které budou nahrazeny hřištěm pro předškolní děti. Celá plocha bude písková, ohraničená betonovými obrubníky. Lípy v prostoru před restaurací jsou ponechány. Na dětské hřiště bude navazovat hřiště pro petanque a dřevěný altán pro odpočinek, posezení a přístřeší za špatného počasí. Altán bude možné také využívat pro umístění hudby při slavnostech.

*
Klikněte pro plnou velikost ...

          Ze stávajícího sortimentu centrální části parku budou odstraněny keře, keřové skupiny a stromy pocházející z náletů. Dále budou odstraněny přestárlé, odumřelé dřeviny a dále stromy, které příliš ucpávají poměrně malý prostor parku. Nové výsadby budou respektovat stávající sortiment v naší republice nepůvodních dřevin, které tak vytvoří jakýsi ostrůvek okrasných dřevin, obklopený přírodě blízkým lesním porostem. Nové výsadby nahradí některé z odstraněných dřevin. Je nutné přestárlé dřeviny postupně obnovovat, aby byl zachován kontinuální vývoj plochy. Jako připomínka skalek, které zde byly dříve, jsou navrženy zplaňující trvalky, dvouletky a cibuloviny, které vytvoří prstenec kolem parku a tím přechod z intenzivně udržovaného parku do lesního porostu. Postupně budou nahrazovány akáty svazích Rény. Tento agresivní druh zde vytvořil rozsáhlý porost, který zcela zlikvidoval původní vegetaci. Z hlediska ekologického i krajinotvorného by byl žádoucí převod na přírodě blízké porosty s dominantním dubem, což by směřovalo k obnově původního keřového i bylinného patra.

Nový sportovně rekreační areál

          Plocha, která se rozkládá na levém břehu řeky Jihlavy naproti parku na Réně, dnes slouží jako deponie hlušiny. Nově navržený areál, sloužící k provozování sportů pro starší děti a dospělé na rekreační úrovni, bude propojen alejí listnatých stromů s parkem na Réně a na druhé straně se napojí na zastavěné území Ivančic.

*
Klikněte pro plnou velikost ...

          Areál má trojúhelnikový půdorys, který vymezuje stávající porost vlhkomilných dřevin na podmáčené sníženině podél severního okraje a navržené stromořadí podél dalších dvou hranic. Na vzniklé ploše, na které bude založen hřišťový trávník, je navrženo umístění fotbalového hřiště, hřiště na badminton a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jehož součástí budou branky, volejbalová síť a koše na basketbal. Doplňujícím prvkem bude herní sestava pro děti na lezení.

*

Úprava břehových porostů řeky Jihlavy

          Stávající park bude propojen s břehy řeky Jihlavy cestou, navazujícími schodišti a břehovými partiemi. Do vodního toku bude umístěno dřevěné molo. Úprava břehu podél schodiště bude řešena dvěma terasami. Na horní terase v návaznosti na park budou v pískové ploše umístěny dva herní prvky pro děti - dřevěná loď a "klády".

**

          Okolí po obou stranách mostu bude tvořit parkový trávník se skupinami listnatých stromů, které postupně přejdou v přírodě blízké břehové porosty podél řeky úpravou břehových porostů. Stávající stromy po pravé straně mostu byly letos v létě zasypány velkou vrstvou písku, při úpravě břehových partií a je pravděpodobné, že postupně odumřou. Do cílové kompozice se s těmito dřevinami nepočítá. Navrženo je také odstranění části porostu na druhé straně mostu, kde jsou zastoupeny nepůvodní či krátkověké dřeviny. Navržena je nová výsadby původních druhů listnatých stromů (javory, jasany, olše, střemchy).

*

Obnova a využívání přírodního divadla

          Amfiteátr, který dnes začíná zarůstat nálety, by měl být nejméně dvakrát ročně kosen, aby byl zachován volný prostor. Ideální by bylo obnovení tradice konání koncertů a jiných akcí, které však musí navázat i na obnovu technických prvků a vytvoření potřebného vybavení a zázemí. V této souvislosti bych chtěl jen dodat, že v první fázi je prioritní obnovit původní – historickou – část parku. Náklady na obnovu amfiteátru a možnosti plnohodnotného využití přírodního divadla by však daleko převýšily možnosti grantového příspěvku, o který žádáme a musely by být pravděpodobně předmětem jiné samostatné dotace, aby se dalo vše realizovat.

Naučná stezka

          Okružní cesta propojující park s okolím je ideální pro vybudování naučné stezky, která by měla procházet celým katastrálním územím Ivančic. Na této cestě je navrženo umístění malých odpočívadel s lavičkami. Jako náplň naučné stezky se v řešeném území nabízí poznávání přírody i historie. Ve vlastním parku lze umístit tabuli seznamující návštěvníky s vývojem parku a dále sortimentem cizích dřevin, které zde byly vysázeny. V obnoveném ovocném sadu lze umístit tabuli zaměřenou na ovocnářství na Ivančicku. V lese, který je přírodě blízký, by mohla být umístěna tabule o místní fauně a flóře. U rozhledny by mohla být umístěna tabule o historii rozhledny, případně o historických památkách či zajímavých lokalitách, které lze z rozhledny pozorovat. Doplněním systému by mohly být tabulky s taxonomickým zařazením dřevin pěstovaných v parku a dále tabule s panoramatickými pohledy včetně popisů u jednotlivých vyhlídkových bodů.

Obnova a údržba ovocného sadu

          Obnova sadu v sousedství parku, který je významným pozitivním prvkem krajinného rázu, představuje vytvoření kvalitního prostředí pro rekreaci. Obnovením schodiště a cesty z parku do sadu a odstraněním keřů v podrostu, lemujícím tuto cestu, vznikne zajímavý průhled, díky němuž bude sad vtažen do kompozice vlastního parku.

Závěr

          Tolik stručné seznámení s projektovým záměrem. Zájemci, kteří mají zájem nahlédnout do kompletního projektového záměru, mají mě možnost po předchozí domluvě kdykoliv navštívit na MěÚ. A nyní se zcela jistě ptáte, co to celé bude stát? Orientační propočet nákladů na komplexní řešení vychází na cca. 13 mil. Kč. V případě, že se městu podaří získat grantový příspěvek, o který jsme zažádali, činila by naše spoluúčast 10%. V případě, že úspěšní nebudeme, můžeme tento vypracovaný projektový záměr ve spolupráci s veřejností a zájmovými sdruženími dále rozvíjet a připravovat se na čerpání dotací či grantů v následujícím roce nebo dalších letech.

Na závěr bych snad jen podotknul, že výše nastíněné řešení bylo dle mého názoru optimálně navrženo tak, aby zohlednilo následující faktory:

  • historické aspekty – návaznost na tradici
  • náměty a požadavky občanů
  • finanční a časovou reálnost
  • atraktivitu a možnost plnohodnotného využití pro krátkodobou klidovou rekreaci, jak pro místní občany, tak pro turisty

          Věřme, že výše uvedené plány nezůstanou pouze „na papíře“, a že se skutečně podaří zajistit finanční zdroje k úspěšné a brzké realizaci projektu.