... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Park na Réně - 2. fáze obnovy

zpět

autor textu: Ing. Jitka Vágnerová, Ing. Bohumil Smutný - 11.8.2008

          Projekt "Obnova Parku na Réně - komunikace a technické prvky" předložený městem Ivančice do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod byl schválen k financování na zasedání Výboru Regionální Rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 2. 7. 2008. Město Ivančice tak obdrží dotaci na obnovu Parku Réna v celkové výši téměř 1,9 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu je především obnova a doplnění technických prvků a dalších prvků zahradní architektury sloužících pro rekreaci široké skupiny obyvatelstva. V rámci realizace projektu dojde k odstranění nevhodných dřevin, obnově komunikací pro pěší s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, které jsou v centrální části parku řešeny zcela bezbariérově. Dále pak bude opraven a doplněn mobiliář a vznikne několik nových technických prvků v parku - malý amfiteátr a multifunkční balvaniště. Dojde tak k obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu.

Regionální operační program NUTS2 Jihovýchod

          V tomto projektu jde tedy zejména o obnovu komunikací a technických prvku v parku. Projekt je samostatnou částí záměru vytvoření rekreační zóny Réna. Navazuje na první fázi obnovy parku na Réně realizovanou podzim 2007 - jaro 2008, která spočívala v částečném vyčištění parku, opravě vyhlídky a památníku, vybudování naučné stezky v parku a okolí, a výsadby vegetačních prvku. Na obnovu parku bude navazovat úprava pravého břehu řeky a porostů v těsném sousedství parku, v širším časovém horizontu pak obnovení areálu přírodního divadla amfiteátru na vrcholu Rény a vybudování rekreační zóny se sportovišti a parky na levém břehu řeky.

          Cílem je postupná obnova a stabilizace dřevinných vegetačních prvků, záchrana historické hodnoty parku na Réně a především vytvoření prostoru vhodného pro moderní způsob rekreace, místa pro odpočinek a zajímavý cíl procházky nejen místních obyvatel, ale také turistů. Zachováním důležitých historických prvku (staré stromy, kompoziční vazby) a vstupem moderních principů zahradní architektury by tak mel vzniknout vysoce esteticky a funkčně hodnotný prostor vyhovující požadavkům současného člověka, a zároveň ne příliš náročný na údržbu. Do parku bude opět vnesena voda, již ne v podobě historizujících jezírek, nýbrž voda živá, tekoucí, hravá, podněcující k aktivitě návštěvníky parku. Celkovým prosvětlením centrální části parku pak vznikne rekreační louka vhodná pro sportovní aktivity a pikniky. Bývalé skalky na svazích parku jsou osázeny zplaňujícími trvalkami - kvetoucími domácími druhy rostlin světlých lesů). Podél vody vzniknr další “místnost” parku - prostor pro aktivní rekreaci s plážovým volejbalem, dětským hřištěm, nebo pro odpočinek na molech v blízkosti řeky.

Co bude realizováno od října 2008 do října 2009?

          V první řadě dojde k pokácení náletů, nárostů, nebezpečných a nevhodně vysazených dřevin. Kácení bude probíhat v době vegetačního klidu za odborného dozoru. Dřeviny, navržené ke kácení, budou schváleny odborem životního prostředí MěÚ Ivančice.

          Dále je potřeba přistoupit k rekonstrukci cest pro pěší provoz. Cesty budou s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. V centrálním prostoru parku s obrubou z kamenných kostek ložených do betonu (kostka 10x10 cm, žula, jednořádek), ve svazích a podél řeky pak bez obruby.

          Ve svahu při cestě na rozhlednu bude využito přirozeného tvaru terénu k vybudování menšího amfiteátru z kamenných zídek s dřevenou sedací plochou a pěšinkami zpevněnými minerálním betonem. Terén v této ploše bude snížen cca o 15 cm tak, aby se dostala pata první sedací zídky na úroveň parkové cesty (dnes je celý oblouk cca 15 cm nad cestou, ohraničen kamennou zídkou a schody). Výška kamenných zídek včetně sedací plochy bude 45 cm. Cesta k vyhlídce bude zpevněna MZK bez obrubníku. Cesta k vyhlídce bude opatřena jednoduchým lankovým zábradlím k zamezení vstupu na svah a tím omezení výšlapu a ničení výsadeb.

Místo pro pikniky

Menší amfiteátr

          Svah mezi dlážděnou cestou a prostorem u restaurací bude ztvárněn jako balvaniště se sedacími prvky z gabionu. Balvaniště odkazuje na historické využití svahu jako kamenné skalky, zároveň však plní hned několik funkcí. Gabionové bloky s dřevenými sedáky zastupují lavičky, velké ohlazené balvany tvoří také plochu pro sezení, ale i lezení a mají především estetickou funkci. Balvaniště propojuje prostor centrálního parku a taneční parket i z důvodu, že při pořádání kulturních akcí slouží k pobytu lidí i cesta k amfiteátru a lidé se po původní skalce nekoordinovaně pohybovali, takže byly výsadby zcela zničeny. Balvaniště bude odolné i při tomto způsobu používání. Břečtany, které zde budou vysazeny, porostou především v okrajových částech a ve škvírách mezi balvany. Park bude osazen novými lavičkami, případně staré lavičky budou důkladně opraveny a některé přemístěny na nové místo. Bude doplněn počet odpadkových košů krytých stříškou a u vstupu do parku umístit esteticky vyhovující stojany na kola.

Cíle projektu:

  • Vytvořit místo pro rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva
  • Záchrana historických hodnot
  • Přínos moderních prvků v oblasti zahradní architektury
  • Obnovit atraktivitu Rény jako turistického cíle (blízkost nádraží, značené turistické trasy)
  • Zlepšení nabídky možností trávení volného času jak pro návštěvníky, tak obyvatele města
  • Zkvalitnění krátkodobé rekreace obyvatelstva
  • Nastartovat celkovou obnovu lokality Réna a jejího okolí
  • Prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků ve městě
  • Zlepšení možností pobytu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v centrálním parku

          Investiční fáze projektu bude rozdělena do 4 dílčích etap, celková doba realizace projektu bude 12 měsíců. Předpokládané datum zahájení realizace projektu je říjen 2008. V době trvání se odráží specifické požadavky dané charakterem projektu (kácení dřevin mimo vegetační sezonu). Předpokládané ukončení projektu a slavnostní otevření obnoveného parku je říjen 2009.

Celkový výkres
Celkový výkres s legendou si můžete zde stáhnout
ve formátu PDF (1,1 MB)

          Realizace projektu přispěje k udržitelnému rozvoji z hlediska pozitivního vlivu na životní prostředí, zlepšení současného stavu neudržovaného parku a zatraktivnění celé lokality. Vzhledem k tomu, že obnovený park je situován nedaleko od centra města, poskytne všem místním občanům a turistům možnost trávit jejich volný čas ve zdravém a příjemném prostředí. Z hlediska soudržnosti společenství obyvatel území uspokojí potřeby současné generace a zachová hodnoty vytvořené již minulými generacemi pro budoucí (máme na mysli zejména historickou hodnotu lokality, kde je park situován). Dojde k zastavení chátrání a devastování této desítky let neudržované oblasti. V parku najdou prostor pro rekreaci a odpočinek všechny skupiny obyvatel bez rozdílu, obnova komunikací umožní bezbariérový přístup do centrálního prostoru parku. Opravou a doplněním mobiliáře a obnovou cesty ve svahu dojde ke zlepšení podmínek pro seniory. Park bude volně přístupný všem bez rozdílu.

          Co se týká publicity a informování občanů, bude uspořádána informační akce pro laickou i odbornou veřejnost s tiskovou konferencí, projektu budou věnovány samostatné internetové stránky, v místě realizace bude umístěn informační billboard a po ukončení bude v parku umístěna trvalá pamětní deska.

          Dlouhodobým záměrem je vytvoření rekreační zóny Réna. Tento záměr začíná obnovou samotného parku. Na ni by měla navazovat úprava pravého břehu a obnovení stezek a přírodního amfiteátru na Réně. Dále pak vznik rekreačního areálu se sportovišti a parkem na levém břehu řeky.