... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Park na Réně - 1. fáze obnovy

zpět

autor textu: Ing. Jitka Vágnerová - 15.10.2007

          V roce 2007 jsme si připomněli 120. výročí založení Parku Réna. V létě a na podzim roku 2006 byl zpracován projektový záměr "Obnova parku a navazujících stezek na Réně". Veřejnost byla seznámena s tímto záměrem a měla možnost přinášet také své návrhy a podněty. V roce 2007 se na základě vypracovaného záměru podařilo zajistit finanční prostředky díky podpoře Skupiny ČEZ, jedná se o částku cca. 400 tis. Kč. Koncem léta 2007 byla dopracována projektová dokumentace a obnova parku je rozdělena nyní do 4 etap. První etapa rekonstrukce byla zahájena na podzim 2007. Další etapy budou následovat v návaznosti na získané dotace. Cílem obnovy parku Réna v Ivančicích je především vytvoření prostoru vhodného pro moderní způsob rekreace všech věkových kategorii a zároveň záchrana historické hodnoty parku. Zachováním důležitých historických prvků (staré stromy, kompoziční vazby) a vstupem moderních principů zahradní architektury, by tak měl vzniknout vysoce esteticky a funkčně hodnotný prostor vyhovující požadavkům současného člověka, a zároveň ne příliš náročný na údržbu.

V první fázi je potřeba přikročit k obnově dřevinných vegetačních prvků. Centrální část parku je totiž poměrně zarostlá nálety, stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, některé z nich již dožívají. Proto je potřeba nejprve přikročit k vyčištění parku od náletů a od nebezpečných stromů. Postupným prosvětlením centrální části pak vznikne rekreační louka vhodná pro pikniky a různé hry, doplněná soliterními stromy a menšími skupinami, které budou mít dostatečný prostor pro svůj plný vývoj.


Cílový stav dřevinných vegetačních prvků

Okružní komunikace kolem parku bude upravena a opatřena povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, park bude doplněn novými lavičkami, odpadkovými koši. Kromě dětských hřišť pro různé věkové kategorie by zde mělo vzniknout i hřiště pro pétanque nebo plážový volejbal.

Do parku bude opět vnesena voda, již ne v podobě historizujících jezírek, nýbrž voda živá, tekoucí, hravá, podněcující k aktivitě návštěvníky parku. Ať se jedná o vodopád ze skály u řeky, balvanité koryto od Ševcovy studánky, které slouží i jako herní prvek pro děti, nebo o moderní nerezovou křivku potoka protínající centrální prostor parku.


Skalnatý potok není jediným novým prvkem pracujícím s živou vodou.
Ze skály u řeky je plánován vodopád.

Potok

Bývalé skalky na svazích parku budou osázeny zplaňujícími trvalkami - kvetoucími domácími druhy rostlin světlých lesů. Svahy dále doplní menší amfiteátr vhodný jen tak pro odpočinek i jako hlediště například při divadelních či hudebních festivalech, zábavách, ale třeba i při besídkách školy.

Místo pro pikniky

Menší amfiteátr

Během podzimu 2007 bylo přistoupeno k první fázi rekonstrukce parku, tedy k vyčištění jeho centrální části a také části svahů. Část svahů byla následně odplevelena, doplněna kvalitní zeminou a osázena nenáročnými trvalkami. Opravy se dočká i vyhlídka a pomník zakladateli parku, u kterého bude vytvořen trvalkový záhon.

V průběhu podzimu 2007 vznikla i naučná stezka parkem a jeho nejbližším okolím. Ta představuje návštěvníkům nejen zajímavou historii místa, přírodní podmínky a přírodní procesy a jejich ohrožení, ale jejím cílem je také podrobněji seznámit s budoucí podobou parku, s tím, jak je možné dané místo citlivě přetvořit opět v chloubu města, jímž Réna dříve bývala a určitě si to zaslouží.


Informační tabule

Naučná stezka parkem Réna

 • Historie a vývoj parku na Réně, historické fotografie, plánky ….
 • Jan Knoll a ostatní zakladatelé a správci parku, pokračování vývoje parku
 • Budoucnost parku Réna, cílový stav
 • Obnova DVP, inventarizace, fáze obnovy DVP, důvody ke kácení...
 • Promenáda kolem řeky - dětské hřiště, mola, zpevnění břehů řeky, původní vegetace říčních břehů, invazní rostliny a jejich nebezpečí
 • Svahy kolem parku - historie úpravy svahů, podrostové trvalky, vodopád na skalce, mobiliář
 • Amfiteátr, Ševcova studánka, kamenný potok, vodní prvky v parku a jejich historie
 • Stará a nová budova restaurace, historie, řešení prostoru do budoucna
 • Stromy v parku - druhy, původ, vlastnosti, mapa umístění významných jedinců
 • Rozhledna Alfonse Muchy a její historie
 • Původní vegetace skalnatých svahů nad řekou, nebezpečí invazních dřevin, možnosti obnovy
 • Význam ovocných sadů v krajině, nebezpečí zarůstání ovocných sadů, staré druhy ovocných stromů,...
 • Přírodní amfiteátr na Réně, jeho historie
 • Přírodní podmínky dané lokality - geologie, pedologie, hydrologie, potenciální vegetace,...
 • Významné druhy volně žijících živočichů v dané oblasti

Shrnutí

Cíle, vize, ideály …

 • Vytvořit moderní prostor pro rekreaci všech věkových generací
 • Zachovat historickou hodnotu parku
 • Zvýšit ekologickou hodnotu prostoru
 • Obohatit park o zajímavé a funkční prvky moderní architektury
 • Vnitřně sjednotit prostor, zároveň podpořit jeho funkční diferenciaci
 • Informace o parku pro jeho návštěvníky
 • Zvýšení zájmu o prostor, o jeho vývoj, o financování projektu

Přehled celkového řešení Parku Réna


Další fáze: zpevnění břehů řeky, mola

1. fáze obnovy – podzim 2007

 • Odstranění alespoň části náletů ze svahů kolem parku
 • Odstranění náletů, keřů a některých stromů v centrální části parku
 • Odstranění výmladků
 • Příprava části svahu pro výsadbu trvalek
 • Výsadba podrostových trvalek – vybraná část
 • Výroba a umístění tabulí naučné stezky
 • Výsadba trvalkového záhonu kolem pomníku zakladatele

Slavnostní akce pro veřejnost k připomenutí 120. výročí založení parku a prezentace realizace obnovy se uskutečnila v sobotu 24. listopadu 2007 v Parku Réna.